Artur Piekarczyk – Członek Zarządu

Pan Artur Piekarczyk, powołany w dniu 17.05.2016r na ponowną kadencję na Członka Zarządu TIM SA, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Przyrządy i Systemy Pomiarowe.

Mandat Pana Artura Piekarczyka upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2018.

Pan Artur Piekarczyk ukończył również:

 • 2003 - Doskonalenie umiejętności menadżerskich – „Management 2003″ Harvard Business School Publishing and Canadian International Management Institute,
 • 2008 - „European Master of Business Administration” - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet w Bradford,
 • 2014 - „Advanced Management Program - KAMP” - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pan Artur Piekarczyk posiada następujące doświadczenie zawodowe::

TIM SA

 • 2004-nadal - Dyrektor ds. Handlowych - Członek Zarządu,
 • 2003-2004 - Dyrektor ds. Handlowych - Prokurent,
 • 2002-2003 - Dyrektor ds. Handlowych,
 • 2001-2002 - Dyrektor ds. Marketingu,
 • 2000-2001 - Kierownik Marketingu,
 • 1999-2000 - Menadżer Produktu

Convert Laboratories SC we Wrocławiu

 • 1997-1999 - Specjalista ds. urządzeń kontrolno-pomiarowych

Elektrownia TURÓW w Bogatyni

 • 1996-1997 - Dyżurny elektroenergetyk

Poza pełnieniem funkcji w Zarządzie TIM SA Pan Artur Piekarczyk pełni następujące funkcje:

 • Członek Rady Nadzorczej Elit SA z siedzibą w Warszawie,
 • Członek Rady Nadzorczej Procom System SA z siedzibą we Wrocławiu.

Według oświadczenia złożonego Spółce:

 • z wyjątkiem posiadania akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie SA ( w tym akcji TIM SA ), Pan Artur Piekarczyk nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych,
 • Pan Artur Piekarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej z wyjątkiem spółek zależnych TIM SA,, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • Pan Artur Piekarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.