Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Data sporządzenia

2022-06-28

Raport bieżący nr

17/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.

Jednocześnie TIM S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również, iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-06-28, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-06-28, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 28.06.2022 r.
307 KB