POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INFORMACYJNEGO WWW.TIMSA.PL

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.timsa.pl (zwanej dalej: „Serwisem” lub Stroną Internetową”) i jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej.

Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest TIM S.A  z siedzibą we Wrocławiu (53-612) przy ul. Jaworskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022407, NIP 897-000-96-78, kapitał zakładowy w wysokości 22.199.200,00 zł (zwana dalej: „TIM S.A”). Kontakt z administratorem możliwy jest listownie, pocztą e-mail na adres odo@tim.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: odo@tim.pl.

Dane osobowe zbierane przez TIM S.A. za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”).

TIM S.A. przywiązuje istotną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

I. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. ZGODA

TIM S.A. przetwarza Twoje dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1. lit. a RODO) w przypadku, gdy zgodzisz się na stosowanie plików cookies innych niż niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym na instalowanie cookies przez podmioty trzecie i przekazywanie ww. podmiotom danych zbieranych za pośrednictwem tych cookies. Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na instalację cookie innych niż niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego korzystasz lub z poziomu Serwisu w zakładce „Ustawienia prywatności”. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem cookies do czasu cofnięcia zgody. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem cookies własnych TIM S.A. oraz instalowanych przez podmioty trzecie na podstawie zgody, a także możliwości cofnięcia zgody znajdziesz w Polityce Cookies.

 1. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES TIM S.A. LUB PODMIOTU TRZECIEGO

TIM S.A. może przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez TIM S.A. lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1. lit. f RODO). W praktyce wiąże się to z przetwarzaniem danych w następujących przypadkach:

1) Wysyłanie newsletterów

W przypadku, gdy zapisałeś się na newsletter poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w wyznaczonym do tego miejscu, TIM S.A. będzie wysyłał do Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje dotyczące działań podejmowanych przez TIM S.A., wyników finansowych i handlowych TIM S.A., nowości w branży czy akcji charytatywnych.

2) Kontaktowanie się z TIM S.A.

Możesz kontaktować się z TIM S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.

3) Dochodzenie roszczeń przez TIM S.A. oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec TIM S.A.

W przypadku skierowania przez Ciebie roszczeń wobec TIM S.A. lub dochodzenia przez TIM S.A. roszczeń wobec Ciebie, TIM S.A. będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przez takimi roszczeniami.

4) Rozliczalność

Przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

5) Obsługa strony internetowej

TIM S.A. wykorzystuje niezbędne pliki cookies do prawidłowego działania Serwisu. Używanie niezbędnych plików cookies może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze strony internetowej.

II. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w celach, o których mowa w cz. I pkt 1 Polityki prywatności TIM S.A. może udostępniać Twoje dane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

1) podmiotowi świadczącemu usługi IT w związku z utrzymaniem i rozwojem Serwisu,

2) podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie plików cookies – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies,

3) podmiotom świadczącym usługi public&inwestor relations (wskutek wysłania wiadomości e-mail),

4) podmiotowi świadczącemu usługę przesyłania na zlecenie TIM S.A. informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu marketingu bezpośredniego,

5) Microsoft Ireland Operations Ltd. – w związku z korzystaniem przez TIM S.A. z usługi poczty elektronicznej świadczonej przez ten podmiot i komunikowaniem się z Tobą, za jej pośrednictwem,

6) Podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym TIM S.A. w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

III. PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w cz. I niniejszej Polityki prywatności.

 • w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania:

– w przypadku dochodzenia roszczeń przez TIM S.A. lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec TIM S.A., TIM S.A. przetwarza dane osobowe w tym celu do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej;

– w przypadku prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie, TIM S.A. przetwarza dane osobowe przez czas trwania ww. komunikacji, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z przedmiotem danej komunikacji;

– w przypadku wysyłania do Ciebie informacji handlowych, TIM S.A. przetwarza dane osobowe do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO lub cofnięcia zgody na otrzymywanie takich informacji;

– w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności, TIM S.A. przetwarza dane osobowe przez czas jaki będzie niezbędny do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne;

– TIM S.A. przetwarza dane osobowe, zbierane za pośrednictwem cookies własnych do czasu zamknięcia strony Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

 • W przypadku zgody na instalację cookies podmiotów trzecich, podmioty te przechowują informacje zbierane za pośrednictwem cookies przez okresy wskazane w Polityce Cookies, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz pliki cookies ze swojej przeglądarki.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii Twoich danych, w tym drogą elektroniczną.

 1. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Masz prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. Masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych ww. danych osobowych.

 1. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Masz prawo żądania usunięcia przez TIM S.A. Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. wniesiesz sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec przetwarzania przez TIM S.A. danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 3. wniesiesz sprzeciw przeciwko przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego
 4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie polskim, któremu podlega TIM S.A.

TIM S.A. zwraca jednak uwagę, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom. TIM S.A. nie będzie mógł spełnić Twojego żądania, jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. wywiązania się przez TIM S.A z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa krajowego;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający TIM S.A. sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. TIM S.A. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniosłeś sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez TIM S.A. danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie TIM S.A. są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 5. PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

Masz prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, dostarczonych przez Ciebie danych, które TIM S.A. przetwarza w sposób zautomatyzowany. Masz również prawo żądania przesłania ww. pliku innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. 

 1. PRAWO DO SPRZECIWU

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionym celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego.

TIM S.A. ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Twoich danych, jeśli wykaże:

 • istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów lub praw i wolności, lub
 • istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, jeśli TIM S.A. przetwarza Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego.

Najłatwiej można wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego klikając na link znajdujący się w treści każdej wiadomości elektronicznej zawierającej informacje handlowe, przesłanej przez TIM S.A.

V. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VI. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

W celu skontaktowania się z TIM S.A. konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej oraz treści wiadomości. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia TIM S.A. odpowiedź na przesłane przez Ciebie wiadomości.

W przypadku, gdy zapisałeś się na newsletter konieczne było podanie adres poczty elektronicznej w wyznaczonym do tego miejscu. Podanie adresu poczty elektronicznej było dobrowolne, jednakże odmowa jego podania uniemożliwia przesłanie newslettera.

VII. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

TIM S.A. pozyskuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W  przypadku akceptacji przez Ciebie cookies instalowanych na stronie Serwisu przez podmioty trzecie, dane zbierane za pośrednictwem tych cookies mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z informacjami podanymi w Polityce Cookies.

IX. COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez TIM S.A. plików cookies znajdziesz Polityce Cookies.

X. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. TIM S.A. stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zabezpieczając dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, stosowne do stwierdzonego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.
 2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 02.06.2023 r.