Strategie

Strategia biznesowa

W kwietniu 2022 r. Zarząd TIM SA przyjął długoterminową strategię rozwoju spółki. Jej cele finansowe zostały określone do roku 2026: osiągnięcie na poziomie jednostkowym ponad 3 mld zł przychodów oraz EBITDA przekraczającej 250 mln zł. POBIERZ >>

Strategia podatkowa

Działając na podstawie art. 27 c ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tj. z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1800)) TIM SA z siedzibą we Wrocławiu publikuje Informację o realizacji strategii podatkowej za rok 2020. POBIERZ >>