Autokorekta projektu uchwały ZWZ TIM SA zwołanego na dzień 13.06.2018 r.

Data sporządzenia

2018-06-11

Raport bieżący nr

21/2018

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki dokonał autokorekty projektu Uchwały nr 23/13.06.2018r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zwołanego na dzień 13 czerwca 2018r _ raport bieżący nr 17/2018 z dnia 17.05.2018 r , nadając ww. projektowi następującą treść:

PROJEKT UCHWAŁY NR 23/13.06.2018r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu TIM SA.

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM SA _przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala, iż Przewodniczącemu Komitetu Audytu TIM SA przysługiwało będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 zł _ słownie: trzy tysiące złotych _ brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala, iż każdemu z Członków Komitetu Audytu, z wyjątkiem Przewodniczącego Komitetu Audytu TIM SA przysługiwało będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000 zł _ słownie: dwa tysiące złotych _ brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.
3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pozostałe projekty uchwał pozostają bez zmian.
Projekty uchwał w skorygowanej, zgodnie z powyższym treści stanowią Załącznik do niniejszego raportu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-06-11, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-06-11, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Projekty uchwał na WZA 13-06-2018 - po autokorekcie
183 KB
pdf
Wzór pełnomocnictwa formularz - 13.06.2018 - po autokorekcie
368 KB