Cena emisyjna akcji serii F TIM SA

(Emitent – PAP – sobota, 17 lutego 12:17)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 17.02.2007r cena emisyjna akcji serii F TIM SA, oferowanych w ramach publicznej oferty, została ustalona w wysokości 30,00 PLN (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję.

 

Podstawa prawna: Art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raport bieżący nr 14/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-17 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-02-17 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj