Deklaracja wypłaty dywidendy

Data sporządzenia

2013-04-11

Raport bieżący nr

6/2013

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 10.04.2013 r. Rada Nadzorcza TIM SA pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd wniosek do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy TIM SA za rok 2012 w wysokości 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) brutto na jedną akcję.

Wniosek, o którym mowa powyżej, jest zgodny z przyjętą przez Zarząd Spółki Polityką dywidendową, zgodnie z którą wypłacona za dany rok dywidenda nie może być wyższa, niż dwukrotna wartość zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrachunkowym, za który wypłacona jest dywidenda.

Łącznie na wypłatę dywidendy przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2.663.904 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćset cztery złote).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-04-11, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2013-04-11, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj