Deklaracja wypłaty dywidendy

Data sporządzenia

2012-03-13

Raport bieżący nr

4/2012

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 12.03.2012 r. Zarząd TIM SA podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TIM SA wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) brutto na jedną akcję.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-03-13, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-03-13, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj