Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 15 maja 10:37)

Zarząd TIM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwały nr 204/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 maja 2009r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E TIM S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TIM S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 22 maja 2009r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki TIM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 maja 2009r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podpisana przez:

Beatę Jarosz- Członka Zarzadu dr Lidię Adamską- Członka Zarządu

 

Raport bieżący nr 24/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-05-15 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-05-15 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj