Dywidenda dla Akcjonariuszy TIM SA

Data sporządzenia

2011-04-21

Raport bieżący nr

10/2011

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż zgodnie z uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy podjętą w dniu 20.04.2011r przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, Akcjonariuszom TIM SA wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 0,55 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć groszy ) brutto na jedną akcję. Na dywidendę przeznacza się kwotę w wysokości 11.984.500 zł ( jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych ). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 21.790.000 akcji. Dzień dywidendy ustalono na dzień 13 czerwca 2011r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 25 lipca 2011r. Wyznaczony termin wypłaty dywidendy jest dłuższy niż zalecany w pkt IV. 6 dokumentu Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, jednakże jest on zgodny z budżetem przepływów pieniężnych Spółki oraz z procedurą obowiązującą w KDPW.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-04-21, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu,
2011-04-21, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj