Dywidenda za 2020 rok

Data sporządzenia

2021-06-15

Raport bieżący nr

21/2021

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_ , informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15 czerwca 2021 r podjęło uchwałę nr 8/15.06.2021 w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.

Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwaliło wysokość dywidendy za rok 2020 w wysokości 48.838.240 zł _słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych_ brutto, co daje kwotę w wysokości 2,20 zł _słownie: dwa złote dwadzieścia groszy_ brutto na 1 _słownie: jedną_ akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł _słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych_ brutto, to jest: 1,20 zł _słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy_ brutto na 1 _słownie: jedną_ akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, w tym kwota w wysokości 5 549 800 zł _słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych_ pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł _słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych_ pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

Zgodnie z ww. uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawiło, iż pozostała do wypłaty dywidendy za rok 2020 r kwota w wysokości 22.199.200 zł _słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych_ brutto, to jest 1,00 zł _słownie: jeden złoty_ brutto na 1 _słownie: jedną_ akcję wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji TIM S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r _dzień dywidendy_ .

Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 13 lipca 2021r. _termin wypłaty dywidendy_.

Dywidendą, o której mowa powyżej, objętych jest 22 199 200 akcji TIM S.A.

Informację o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok Zarząd TIM S.A. przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 35/2020 opublikowanym w dniu 20.11.2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-06-15, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-06-15, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj