Dywidenda za 2021 rok

Data sporządzenia

2022-06-28

Raport bieżący nr

19/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_ , informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r podjęło uchwałę nr 8/28.06.2022 w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok.

Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwaliło wysokość dywidendy za rok 2021 w wysokości 53 278 080 zł _słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy i osiemdziesiąt złotych_ brutto, co daje kwotę w wysokości 2,40 zł _słownie: dwa złote czterdzieści groszy_ brutto na 1 _słownie: jedną_ akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł _słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych_ brutto, to jest: 1,20 zł _słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy_ brutto na 1 _słownie: jedną_ akcję została wypłacona w dniu 23 grudnia 2021 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w tym kwota w wysokości 17 759 360 _słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych_ pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 r, natomiast kwota w wysokości 8 879 680 zł _słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych_ pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

Zgodnie z ww. uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanowiło, iż pozostała do wypłaty dywidendy za rok 2021 r kwota w wysokości 26.639.040 zł _słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych_ brutto, to jest 1,20 zł _słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy_ brutto na 1 _słownie: jedną_ akcję wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji TIM S.A. w dniu 27 lipca 2022 r _dzień dywidendy_ .

Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 11 sierpnia 2022r. _termin wypłaty dywidendy_.

Dywidendą, o której mowa powyżej objętych jest 22 199 200 akcji TIM S.A.

Informację o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok Zarząd TIM S.A. przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 32/2021 opublikowanym w dniu 16.11.2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-06-28, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-06-28, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj