Dywidenda

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż zgodnie z uchwałą w sprawie podziału zysku podjętą w dniu 13.04.2010r przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, Akcjonariuszom TIM SA wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 0,15 zł ( słownie: piętnaście groszy ) brutto na jedną akcję. Na dywidendę przeznacza się kwotę w wysokości 3.465.000 zł ( trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych ). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 23.100.000 akcji. Dzień dywidendy ustalono na dzień 30 kwietnia 2010r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 31 maja 2010r. Wyznaczony termin wypłaty dywidendy jest dłuższy niż zalecany w pkt IV. 6 dokumentu Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, jednakże jest on zgodny z budżetem przepływów pieniężnych Spółki oraz z procedurą obowiązującą w KDPW.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-04-14

Raport bieżący nr 15/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-04-14

Wiceprezes Zarządu Artur Piekarczyk 2010-04-14

drukuj