Gwarancja bankowa wystawiona na zlecenie 3LP SA – spółki zależnej TIM SA

Data sporządzenia

2018-10-12

Raport bieżący nr

45/2018

 

Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 11.10.2018 r. spółka zależna TIM SA tj. 3LP SA z siedzibą w Siechnicach otrzymała podpisany Aneks nr 1 do umowy gwarancji Nr 09/189/17, datowany na dzień 09.10.2018 r., zawarty pomiędzy mBank SA z siedzibą w Warszawie _dalej: „mBank”_, a 3LP SA z siedzibą w Siechnicach _dalej: „3LP SA”_ na mocy którego zmienione zostały warunki udzielenia i obsługi Gwarancji nr MT09189KOT17 wystawionej przez mBank SA na zlecenie 3LP SA, na rzecz HE Wrocław 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu zabezpieczenia terminowych płatności zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy najmu z dnia 03.11.2015 r., zmienionej w dniu 02.11.2016 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 3LP SA, TIM S.A. oraz HE Wroclaw 3 Sp. z o.o. dotyczącej nieruchomości zabudowanej położonej w Siechnicach przy ul. Kwiatkowskiego 24.

Informację o udzieleniu gwarancji, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 30.10.2017 r. Informację o zawarciu umowy najmu, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 32/2015 z dnia 03.11.2015 r. oraz w raporcie bieżącym nr 49/2016 z dnia 10.11.2016 r.

W związku z ograniczeniem kwoty wymaganego przez HE Wrocław 3 Sp. z o.o. zabezpieczenia , na mocy ww. Aneksu obniżona została kwota udzielonej gwarancji z kwoty 2 262 805,54 EUR do kwoty 1 146 656,96 EUR, przedłużony został termin udzielonej gwarancji na kolejny rok, tj. do dnia 07.11.2019 r. oraz zmieniony został zakres zabezpieczenia poprzez obniżenie sumy hipoteki ustanowionej na rzecz mBank SA na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 a, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WR 1 K/00095155/3, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków jest 3LP SA, do kwoty 1.750.000 EUR.

Ponadto Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 11.10.2018 r. spółka zależna TIM SA tj. 3LP SA z siedzibą w Siechnicach otrzymała podpisaną umowę nr 09/146/18 o udzielenie gwarancji, datowaną na dzień 09.10.2018 r., zawartą pomiędzy mBank SA z siedzibą w Warszawie, a 3LP SA z siedzibą w Siechnicach na mocy której ustalone zostały warunki udzielenia i obsługi przez mBank Gwarancji nr MT09146KOT18, na kwotę 290.000 EUR, z terminem ważności do dnia 23.09.2019 r, wystawionej na zlecenie 3LP SA na rzecz HE Wrocław 3 Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _poprzednia nazwa: Stillden Investments spółka z o.o._, zabezpieczającej terminowe płatności czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych, zgodnie z umową najmu z dnia 23.04.2018 r.

Informację o zawarciu umowy najmu, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 24.04.2018 r.

Zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z ww. umowy gwarancji jest hipoteka ustanowiona na rzecz mBank SA na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 a, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WR 1 K/00095155/3, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków jest 3LP SA, do kwoty 435.000 EUR _ słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy euro_, cesja praw z ubezpieczenia w zakresie dotyczącym ww. nieruchomości wraz ze zobowiązaniem 3LP do ubezpieczania ww. nieruchomości przez okres trwania ww. umowy o udzielenie gwarancji w wysokości min. 10.000.000 PLN oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez 3LP SA.

Zarząd TIM SA uznał, iż ww. informacja ma charakter informacji poufnej o której mowa w art. 7 MAR z uwagi na potencjalny wpływ ww. faktów na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-10-12, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-10-12, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj