Gwarancja bankowa wystawiona na zlecenie 3LP SA - spółki zależnej TIM SA

Data sporządzenia

2017-10-30

Raport bieżący nr

37/2017

 

Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 30.10.2017r wystawiona została przez mBank SA z siedzibą w Warszawie, działający na zlecenie 3LP SA, z siedzibą w Siechnicach, spółki zależnej TIM SA, w której TIM SA ma 100 % akcji _ dalej „3LP SA”_ nieodwołalna, przenoszalna i bezwarunkowa gwarancja dokonania płatności do kwoty 2 262 805,54 EUR _słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć i 54/100 euro_, na rzecz HE Wroclaw 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu zabezpieczenia terminowych płatności zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy najmu z dnia 03.11.2015 r., zmienionej w dniu 02.11.2016r na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 3LP SA, TIM S.A. oraz HE Wroclaw 3 Sp. z o.o dotyczącej nieruchomości zabudowanej położonej w Siechnicach przy ul. Kwiatkowskiego 24. Informację o zawarciu umowy najmu, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 32/2015 z dnia 03.11.2015r oraz w raporcie bieżącym nr 49/2016 z dnia 10.11.2016r.
Gwarancja jest ważna od dnia 30.10.2017r do dnia 08.11.2018r.
Zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z ww. gwarancji jest hipoteka ustanowiona na rzecz mBank SA na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WR 1 K/00095155/3, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków i budowli jest 3LP SA, do kwoty 3.500.000 EUR _ słownie: trzy miliony pięćset tysięcy euro_, cesja praw z ubezpieczenia w zakresie dotyczącym ww. nieruchomości oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez 3LP SA.
Zarząd TIM SA uznał, iż ww. informacja ma charakter informacji poufnej o której mowa w art. 7 rozporządzenia MAR z uwagi na fakt, iż informacja ta może mieć potencjalny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-10-30, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2017-10-30, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj