III kw. 2016 r. w GK TIM: rekordowe obroty mimo trudnego otoczenia, 1. kwartał 3LP SA

Po znakomitym I półroczu, w III kw. 2016 r. TIM SA utrzymał wysoką dynamikę sprzedaży, choć – za sprawą spowolnienia w branży budowlanej – niższą niż w pierwszych 6 miesiącach. Nadal rośnie udział kanału e-commerce w ogóle obrotów. Przychody ze sprzedaży GK TIM wyniosły po 3 kwartałach ponad 484 mln zł, tj. o 18,2% więcej niż w okresie I-III kw. 2015 r. Grupa osiągnęła także zysk na sprzedaży.

Obroty TIM SA wyniosły w III kw. 2016 r. prawie 162 mln zł, co oznacza wzrost o 13,4% w stosunku do analogicznego okresu 2015 r., zaś wrzesień 2016 r. okazał się najlepszym miesiącem w niemal 30-letniej historii firmy. To bardzo dobry wynik także z uwagi na spowolnienie w sektorze budowlanym, które jednak widać w spadku dynamiki obrotów – w I półroczu 2016 r. wyniosła ona bowiem 20%.

Odstrojenie się od budownictwa
– Wyniki po III kwartale bieżącego roku potwierdzają, że wejście w rynek e-commerce w znacznym stopniu pozwoliło nam odstroić się od sytuacji na rynku budownictwa. Dane GUS dotyczące produkcji budowlano-montażowej wskazują, że trzy kwartały 2016 r. były gorsze od analogicznego okresu 2015 roku o 14,9%, zaś sam wrzesień – o 15,3% – komentuje Artur Piekarczyk, członek Zarządu i dyrektor ds. handlu TIM SA. Tymczasem, mimo tego trudnego otoczenia TIM SA osiągnął w III kwartale wyniki dodatnie na poziomie wyniku na sprzedaży (421 tys. zł), wyniku na działalności operacyjnej (114 tys. zł) i wyniku brutto (45 tys. zł).

Udział sprzedaży online od 1 stycznia do 30 września 2016 r. wyniósł 70,3% (w analogicznym okresie u.br. – 65,6%). Przychody z kanału e-commerce cechowała w tym okresie także znacznie wyższa dynamika niż ogółu sprzedaży – 26,1% wobec 17,5%.

Nowa spółka logistyczna
Od 1 lipca 2016 r. z rezultatami GK TIM konsolidowane są wyniki 3LP SA – nowej spółki w 100% należącej do TIM SA, do której wydzielono dotychczasową działalność logistyczną TIM-u. W III kw. 2016 r. 3LP SA zanotowało 1,52 mln zł straty na działalności operacyjnej, co przełożyło się na 1,35 mln zł straty z działalności operacyjnej całej GK TIM.

– To był pierwszy kwartał działania naszej nowej spółki i ta strata nie jest dla nas zaskoczeniem. Jako że 3LP przejęło cały majątek związany z dotychczasowym Centrum Logistycznym TIM SA, a w konsekwencji – duży udział w amortyzacji (1,07 mln zł w III kwartale), strata 3LP na poziomie EBITDA za miniony kwartał wynosi tylko 449 tys. zł. W I kwartale 2017 r. wyniki 3LP SA na poziomie EBITDA powinny być już dodatnie – zapowiada Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Mimo spadku marży wynikającego z sytuacji rynkowej oraz utworzenia nowej spółki 3LP SA, wynik na sprzedaży całej Grupy Kapitałowej TIM był w III kw. 2016 r. dodatni i wyniósł 190 tys. zł.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>

drukuj