Informacja o stanie posiadania akcji TIM SA przez osoby zarządzające i prokurentów Spółki

(Emitent – PAP – czwartek, 14 maja 14:24)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym informuje, iż w konsekwencji złożenia przez TIM SA w dniu 07.05.2009r wniosku o wprowadzenie akcji serii E TIM SA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w dniu 13.05.2009r osoby zarządzające Spółką oraz prokurenci Spółki zawiadomili Spółkę o aktualnym stanie posiadania akcji TIM SA z uwzględnieniem akcji serii E TIM SA.

Akcje serii E TIM SA ww. osoby nabyły w wykonaniu praw z posiadanych warrantów subskrypcyjnych otrzymanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego TIM SA na lata 2007/2009. Program, o którym mowa powyżej, opisany został w Prospekcie emisyjnym akcji serii F TIM SA.

Przydział akcji serii E TIM SA nastąpił w dniu 24.02.2009r ( raport bieżący nr 8/2009 z dnia 25.05.2009r)

W dniu 07.05.2009r spełniła się przesłanka, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. 05, 183, 1538 z późn. zm ) in fine, tj. złożony został wniosek o wprowadzenia akcji serii E TIM SA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w następstwie asymilacji akcji w KDPW SA.

Informacje , o których mowa powyżej, określają co następuje.

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA poinformował Spółkę, iż aktualnie posiada 3.629.500 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 15,35 % . Przed nabyciem 29.500 akcji serii E TIM SA , Pan Krzysztof Folta posiadał 3.600.000 akcji TIM SA/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 15,23 %.

Mirosław Nowakowski – Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki poinformował Spółkę, iż aktualnie posiada 1.222.000 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 5,17 % . Przed nabyciem 22.000 akcji serii E TIM SA, Pan Mirosław Nowakowski posiadał 1.200.000 akcji TIM SA/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 5,08 %.

Artur Piekarczyk– Wiceprezes Zarządu ds. Handlu poinformował Spółkę , iż aktualnie posiada 94.200 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 0,4 % . Przed nabyciem 22.000 akcji serii E TIM SA , Pan Artur Piekarczyk posiadał 72.200 akcji TIM SA/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 0,31 %.

Mariola Połetek – Prokurent poinformowała Spółkę, iż w związku z nabyciem 3.200 akcji serii E TIM SA, aktualnie posiada 3.200 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 0,02 % .

Maciej Posadzy – Prokurent poinformował Spółkę , iż aktualnie posiada 20 962 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 0,09 % . Przed nabyciem 17.500 akcji serii E TIM SA , Pan Maciej Posadzy posiadał 3 462 akcji TIM SA/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 0,02 %.

 

Raport bieżący nr 23/2009

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-05-14 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-05-14 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj