Informacja o zawarciu umów między TIM SA, 3LP SA oraz mLeasing sp. z o.o.

Data sporządzenia

2017-02-28

Raport bieżący nr

6/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 27 lutego 2017r spółki TIM SA i 3LP SA z siedzibą w Siechnicach, w której TIM SA posiada 100 % akcji, otrzymały informację o podpisaniu przez mLeasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umów, których stronami są: TIM SA, spółka zależna od TIM SA tj.– 3LP SA _dalej „3LP” SA _ oraz mLeasing Sp. z o.o., datowanych na dzień 24.02.2017r, składających się na transakcję leasingu zwrotnego, których przedmiotem jest nabycie przez mLeasing sp. z o.o. od 3LP SA aktywów _ wyposażenia Centrum Logistycznego w Siechnicach, w tym 3 przewijarek Kabelmat, systemu przenośników do wymienionych przewijarek oraz komputerów Dell i wag przemysłowych o łącznej wartości 3.424.580,57 złotych brutto _ słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 57/100 groszy_ oraz oddanie ich 3LP SA do używania, przy czym umowy leasingu zawarte zostały na okres 72 miesięcy, za wyjątkiem komputerów Dell gdzie umowa leasingu została zawarta na okres 60 miesięcy.
Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z wyżej wymienionych umów leasingu są:
a_umowy warunkowego przejęcia praw i obowiązków z umów leasingu zawarte pomiędzy TIM SA, 3LP SA oraz mLeasing sp. z o.o., datowane na dzień 24.02.2017r, na mocy których TIM SA zobowiązała się do przejęcie praw i obowiązków wynikających z ww. umów leasingu w przypadku, gdy spółka 3LP SA zalegała będzie z zapłatą co najmniej dwóch rat leasingowych i pomimo pisemnego wezwania do zapłaty od mLeasing Sp. z o.o. _ dalej : ” Wezwanie”_ nie ureguluje należności w wyznaczonym w tym Wezwaniu terminie, pod warunkiem otrzymania przez TIM SA od mLeasing Sp. z o.o. zawiadomienia o wejściu w prawa i obowiązki oraz począwszy od dnia jego otrzymania – przejmie automatycznie prawa i obowiązki 3LP SA wynikające z ww umów leasingu, z zastrzeżeniem, iż łączna odpowiedzialność TIM SA wynikająca z ww. umów ograniczona została do kwoty 3.141.176,40 PLN _ słownie: trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 40/100 groszy_. Informację o podpisaniu przez mLeasing Sp. z o.o. ww. umów, TIM SA otrzymała w dniu 27 lutego 2017r.

b_ weksle własne in blanco poręczone przez TIM SA, z zastrzeżeniem, iż łączna kwota poręczenia przez TIM SA ograniczona została do kwoty 3.141.176,40 PLN _ słownie: trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i 40/100 groszy _.
W pozostałym zakresie umowy zawierają postanowienia typowe dla tego rodzaju umów.

Umowy, o których mowa powyżej są kolejnymi umowami zawartymi w przedmiotowym zakresie przez 3LP SA i TIM SA z mLeasing sp. z o.o. . O poprzednich umowach TIM SA informowała w raporcie bieżącym nr 37/2016 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 18.07.2016 oraz w raporcie bieżącym nr 51/2016 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 25.11.2016r.

Wartość aktywów _wyposażenia Centrum Logistycznego w Siechnicach_ z wszystkich dotychczas zawartych pomiędzy TIM SA, 3LP SA oraz mLeasing Sp. z o.o. umów dotyczących nabycia oraz leasingu zwrotnego wyposażenia Centrum Logistycznego w Siechnicach wynosi 20 437 tys PLN _ słownie: dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy _ brutto.

Łączna wartość poręczenia przez TIM SA ww. umów wynosi 18.141 tys PLN _ słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy_.

Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż łączna kwota potencjalnego zobowiązania TIM SA wobec mLeasing sp.z.o.o. wynikającego z faktu poręczenia ww. umów, może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-02-28, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2017-02-28, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj