Informacja Zarządu TIM SA dotycząca stosowania w Spółce zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spół

(Emitent – PAP – niedziela, 6 kwietnia 22:23)

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” deklaruje wolę stosowania zawartych w nim rekomendacji i zasad, z wyłączeniem zasady nr I.1 w części dotyczącej transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upublicznieniu go na stronie internetowej oraz zasady nr II. 1 i 2.

Uzasadnieniem niestosowania przez Spółkę zasad wskazanych powyżej jest: a) w zakresie zasady nr I.1, TIM S.A. wyjaśnia, że w chwili obecnej Spółka nie dysponuje odpowiednim sprzętem, który umożliwiłby, w odpowiedniej jakości zapis przebiegu obrad. Ponadto wyłączając stosowanie powyższej zasady Spółka kieruje się również wolą zapewnienia ochrony wizerunku osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA. Jednocześnie Spółka nadmienia, iż szczegółowe protokoły z przebiegu Walnych Zgromadzeń są dostępne w siedzibie Spółki. b) w zakresie zasady nr II. 1 i 2 TIM S.A. wyjaśnia, iż z uwagi na prace związane z przebudową strony internetowej, w chwili obecnej Spółka nie będzie stosować w sposób trwały w/w zasady, przy czym w ocenie Zarządu Spółki naruszenie tej zasady ma charakter incydentalny, bowiem Spółka planuje uzupełnić witrynę internetową w zakresie wymaganym przedmiotową zasadą w terminie późniejszym. Fakt dostosowanie witryny internetowej do wymagań zasady nr II. 1 i 2 zostanie ogłoszony przez Zarząd po odpowiedniej przebudowie strony internetowej oraz przeprowadzeniu w tym zakresie odpowiednich testów.

Ponadto Zarząd TIM SA informuje, iż z uwagi na fakt, że Rada Nadzorcza TIM SA składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu audytu, określonego w zasadzie nr III.7, będą wykonywane przez członków Rady Nadzorczej,

Zarząd TIM SA dołoży najwyższych starań by w przypadku nie stosowania przez Spółkę TIM S.A. którejkolwiek z zasad zamieszczonych w dokumencie ” Dobre Praktyki w Spółkach Notowanych na GPW ” w sposób trwały lub jej incydentalnego naruszenia, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie, w trybie przewidzianym § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport bieżący nr 11/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-06 Krzysztof Folta Prezes Zarzadu

2008-04-06 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu

drukuj