Informacje przekazane przez TIM SA do publicznej wiadomości w 2005r.

(Emitent – PAP – wtorek, 20 czerwca 23:56)

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Emitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych dostępne są w siedzibie TIM SA we Wrocławiu, ul. Stargardzka 8 a oraz na stronie internetowej Emitenta: www.tim.pl.

 

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Raport bieżący nr 21/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-06-20 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-06-20 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj