Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2015-06-10

Raport bieżący nr

19/2015

Zarząd Spółki TIM S.A., działając zgodnie z zasadą określoną w części II ust.1 pkt 5 przyjętego przez Spółkę dokumentu “Dobre Praktyki spółek Notowanych na GPW“, informuje, iż w dniu 10.06.2015r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – Familiar S.A.. SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu ( dalej: „Akcjonariusz” ) o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 11 czerwca 2015r., kandydatury Pana Piotra Nowjalisa do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem, Pan Piotr Nowjalis wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Otrzymany od Akcjonariusza życiorys Pana Piotra Nowjalisa stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku ze zgłoszoną przez Akcjonariusza kandydaturą Pana Piotra Nowjalisa do Rady Nadzorczej TIM SA, uchwała w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA otrzymałaby następujące brzmienie:

„Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołuje Piotra Nowjalisa na Członka Rady Nadzorczej TIM SA na trzyletnią kadencję.
  2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

ZAŁĄCZNIK

Życiorys Pana Piotra Nowjalisa [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-06-10, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-06-10, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj