Klauzula informacyjna dla użytkowników profilu TIM S.A. na portalu YouTube

Ochrona danych osobowych i Twojej prywatności ma kluczowe znaczenie dla TIM S.A. W klauzuli chcemy jasno, zwięźle i przejrzyście informować Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-612) przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000022407, NIP 897-000-96-78, kapitał zakładowy w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłacony. Kontakt z administratorem możliwy jest listownie, pocztą e-mail na adres odo@tim.pl.

TIM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Roksanę Lejpamer, z którą możesz się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: odo@tim.pl.

 

W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo są przetwarzane moje dane?

Twoje dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach kanału TIM dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/channel/UC4B3jetsyeCZ5xZSVw7LQeA, w szczególności odpowiedzi na komentarze, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację YouTube.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes TIM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki. Twoje dane przetwarzamy do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do momentu ustania celów przetwarzania

 

Czy ktoś jeszcze ma dostęp do moich danych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto, Twoje dane mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Google LLC.

Dodatkowo, administrator portalu YouTube jako dostawca narzędzi jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu firmowego TIM S.A. i jako współadministrator, może przetwarzać te dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności administrator portalu YouTube w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających kanał TIM. W oparciu o tak zebrane dane YouTube może tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane TIM jako prowadzącemu konto. Informacje o przetwarzaniu danych przez YouTube możesz znaleźć tutaj.

 

Jakie mam prawa?

Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez TIM z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

TIM może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza zawierającego dane osobowe). Niezależnie od kontaktu z TIM w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu YouTube, możesz kontaktować się także z administratorem portalu YouTube.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na realizowane przez TIM przetwarzanie Twoich danych do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Czy muszę podawać moje dane?

Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z kanału YouTube TIM.