Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 11/2022

Data sporządzenia

2022-05-19

Raport bieżący nr

12/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w raporcie bieżącym nr 11/2022 z dnia 18 maja 2022 r w sprawie przyjęcia strategii TIM S.A. na kolejne lata, w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podano, iż jednym z celów przyjętej przez Zarząd TIM S.A. strategii jest osiągnięcie do 2026 roku EBITDA nie niższej niż 250 mld zł, gdy tymczasem powinno być: „nie niższej niż 250 mln zł”.

Poniżej TIM S.A. przedstawia tekst jednolity przedmiotowego raportu uwzględniający korektę, o której mowa powyżej:

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”TIM S.A.”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 18 maja 2022 roku Zarząd TIM S.A. przyjął nową strategię TIM S.A. na kolejne lata _”Strategia”_. Przyjęte założenia i cele Strategii zawarte są w prezentacji stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.
Głównym celem Strategii jest dalszy rozwój platformy e-commerce B2B ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby i oczekiwania profesjonalistów z branży elektrotechnicznej oraz osiągnięcie do 2026 roku rocznych przychodów Spółki na poziomie co najmniej 3 mld zł i EBITDA nie niższej niż 250 mln zł. Spółka informuje jednocześnie, że przyjęte cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w kolejnych latach.
Przyjęta Strategia będzie podlegać cyklicznym przeglądom dokonywanym przez Zarząd TIM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-05-19, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-05-19, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj
pdf
Strategia TIM 2022+
8 MB