Korekta prognoza wyników finansowych TIM SA na rok 2008

(Emitent – PAP – środa, 22 października 00:27)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicy niniejszym informuje, iż w dniu 21.10.2008r , po przeanalizowaniu wyników finansowych TIM SA za trzy kwartały 2008r oraz sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, a w szczególności w branży budownictwa (niestabilna i nieprzewidywalna sytuacja gospodarcza , dalsze, wyraźne spowolnienie gospodarki ) uchwalona została korekta prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2008, podanej do publicznej wiadomości w dniu 23 lipca 2008r ( raport bieżący nr 24/2008 ), która przedstawia się następująco:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów – 440 mln PLN

Zysk na działalności operacyjnej – 23 mln PLN

Zysk netto – 18 mln PLN .

Zarząd TIM SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania ww. prognozy, przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów. Zarząd TIM SA co kwartał dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co kwartał dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 34/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-10-22 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-10-22 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarzadu ds. Handlu

drukuj