Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2006

(Emitent – PAP – sobota, 2 września 15:26)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 02.09.2006r Rada Nadzorcza TIM SA zatwierdziła korektę prognozy wyników finansowych na rok 2006, podanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2006 z dnia 03.04.2006r , w następującym brzmieniu:

przychody ze sprzedaży towarów i produktów – 390.000.000 PLN ( słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów złotych),

zysk na działalności operacyjnej – 35.000.000 PLN ( trzydzieści pięć milionów złotych ),

zysk netto – 25.500.000 PLN ( dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych).

Przy ustalaniu ww. korekty brane były pod uwagę zarówno wyniki finansowe TIM SA za osiem miesięcy 2006r, jak i sytuacja gospodarcza w sektorze budownictwa.

Zarząd TIM SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania wyżej wymienionej prognozy, przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów.

Zarząd TIM SA co miesiąc dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co miesiąć dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 34/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-09-02 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-09-02 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj