Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2006

(Emitent – PAP – sobota, 9 grudnia 19:26)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 08.12.2006r Rada Nadzorcza TIM SA zatwierdziła korektę prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2006, podanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 34/2006 z dnia 02.09.2006r, w następującym brzmieniu:

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów – 395 mln PLN,

Zysk na działalności operacyjnej – 37 mln PLN

Zysk netto –28 mln PLN

Zarząd TIM SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania ww. prognozy przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów.

Zarząd TIM SA na bieżąco dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również na bieżąco dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 48/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-12-09 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-12-09 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj