Korekta prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2004

(Emitent – PAP – piątek, 30 lipca 17:53 – Raport bieżący 19/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2004.

Po przeanalizowaniu wyników finansowych osiągniętych przez TIM SA w ciągu dwóch kwartałów 2004r oraz sytuacji gospodarczej w sektorze budownictwa, Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2004, zawartej w raporcie bieżącym nr 9/04 z dnia 15.05.2004r, która przedstawia się następująco:

Przychody ze sprzedaży – 200.000 tys. PLN,
Zysk na działalności operacyjnej – 12.300 tys. PLN,
Zysk netto – 9.000 tys. PLN.

Zarząd TIM SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania wyżej wymienionej prognozy, przyrówując go do zakładanych przychodów i kosztów. Zarząd TIM SA co miesiąc dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co miesiąc dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

Paragraf 40 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 01,139,1569 z późn. zm.)

drukuj