Korekta prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2004

(Emitent – PAP – sobota, 15 maja 17:20 – Raport bieżący 9/04)

Po przeanalizowaniu wyników finansowych osiągniętych przez TIM SA za 4 miesiące 2004r oraz sytuacji gospodarczej w sektorze budownictwa, Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2004, zawartej w raporcie bieżącym nr 23/03 z dnia 12.04.2003r, która przedstawia się nastepująco:

Przychody ze sprzedaży – 170.000 PLN,
Zysk na działalności operacyjnej – 6.887 tys.PLN,
Zysk netto – 4.500 tys. PLN.

Wpływ na zmianę prognozy zysku netto, tj. wzrostu o 50 % w stosunku do poprzedniej prognozy, mają przede wszystkim bardzo dobre wyniki finansowe Spółki osiągnięte za 4 miesiące 2004r, które przedstawiają się następująco:

Przychody ze sprzedaży – 56.079 tys. PLN,
Zysk na działalności operacyjnej – 2.471 tys.PLN,
Zysk netto – 1.922 tys. PLN.

Zarząd TIM SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania wyżej wymienionej prognozy, przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów.
Zarzad TIM SA co miesiąc dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co miesiąc dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

Paragraf 40 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papieró wartościowych. (Dz. U. 01,139,1569 z późn . zm)

drukuj