Korekta prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2004

(Emitent – PAP – czwartek, 28 października 09:01 – Raport bieżący 27/04)

Po przeanalizowaniu wyników finansowych osiągniętych przez TIM SA za trzy kwartały 2004r oraz sytuacji gospodarczej w sektorze budownictwa, Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu zawnioskował do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie korekty prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2004, podanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/04 z dnia 30.07.2004r. W dniu 28.10.2004r Rada Nadzorcza zatwierdziła korektę prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2004 w następującym brzmieniu:

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów – 200.000 tys. PLN
Zysk z działalności operacyjnej – 13.150 tys. PLN
Zysk netto – 10.500 tys. PLN.

Wpływ na zmianę prognozy wyników finansowych mają przede wszystkim bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte przez TIM SA w trzech kwartałach 2004r.Jednocześnie Zarząd TIM SA nadmienia, iż w prognozie o której mowa powyżej nie zostały uwzględnione ewentualne zyski ze sprzedaży nieruchomości, na którą tą sprzedaż Zarząd uzyskał zgodę akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA, które odbyło się w dniu 27.10.2004r.

Zarząd TIM SA będzie monitorował stopień wykonania wyżej wymienionej prognozy, przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów.
Zarząd TIM SA co miesiąc dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co miesiąc dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

Paragraf 40 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. ( Dz. u. 01,139,1569 z późn. zm)

drukuj