Korekta prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2008

(Emitent – PAP – poniedziałek, 9 lutego 18:53)

Zgodnie z § 31 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r, nr 209, poz. 1744), Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym informuje, iż w dniu 09.02.2009r, po przeanalizowaniu wyników TIM SA osiągniętych w IV kwartale 2008r, które zostaną opublikowane w dniu 10.02.2009r oraz w związku z drastycznym spowolnieniem gospodarki, które ma miejsce począwszy od IV kwartału 2008r, Zarząd TIM SA uchwalił korektę prognozy wyników finansowych na rok 2008, podanej do publicznej wiadomości w dniu 22 października 2008r ( raport bieżący nr 34/2008 ), która przedstawia się następująco:

– Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – 440 mln PLN ( było 440 mln PLN )

– Zysk na działalności operacyjnej –19 mln PLN ( było 23 mln PLN )

– Zysk netto – 15 mln PLN ( było 18 mln PLN ).

Zarząd TIM SA na bieżąco będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, przyrównując wyniki TIM SA do zakładanych przychodów i kosztów. Na bieżąco również dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

 

Raport bieżący nr 6/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-02-09 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-02-09 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu

drukuj