Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TIM za okres 01.01.2021-30.09.2021

Data sporządzenia

2021-11-26

Raport bieżący nr

33/2021

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „TIM S.A. lub „Spółka’_ informuje, iż w wyniku omyłki technicznej w danych prezentowanych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku konieczne jest skorygowanie Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TIM za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku, przekazanego przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 24 listopada 2021 roku.
Szczegółowy opis dokonanych korekt Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TIM za okres 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.
Jednocześnie TIM S.A. informuje, że korekty, o których mowa powyżej, nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku, ani na sprawozdanie finansowe TIM S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku.
Zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ Dz. U. z 2018 poz.757_ Spółka w dniu dzisiejszym przekaże do publicznej wiadomości skorygowany Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TIM za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-11-26, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-11-26, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj
pdf
Korekty do SSF GK TIM za III kw. 2021 r.
246 KB