List intencyjny - sprzedaż nieruchomości

Data sporządzenia

2016-02-19

Raport bieżący nr

7/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 19 lutego 2016r Spółka otrzymała podpisany egzemplarz listu intencyjnego, dalej: „List Intencyjny”, datowanego na dzień 16 lutego 2016r, zawartego pomiędzy TIM SA a podmiotami reprezentującymi renomowany fundusz działający w branży deweloperskiej. Na mocy Listu Intencyjnego Strony deklarują wolę prowadzenia negocjacji w celu ustalenia warunków transakcji sprzedaży przez TIM SA prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, przy ul. Jaworskiej 11/13, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 3/1, AM-21, o powierzchni 9.214 m2 , wraz z prawem własności położonych na ww. nieruchomości budynków, budowli i urządzeń trwale z gruntem związanych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00095869/1. W Liście Intencyjnym strony deklarują wolę zawarcie umowy kupna-sprzedaży ww.nieruchomości w terminie do dnia 31 marca 2016r, pod warunkiem ustalenia wszystkich warunków transakcji. W przypadku dojścia przedmiotowej transakcji do skutku, Spółka o powyższym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. 

W opinii Zarządu TIM SA w przypadku zawarcia. umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa powyżej, transakcja ta może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-02-19, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2016-02-19, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj