Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na WZA TIM SA.

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2010r.

 

1.Pan Krzysztof Folta: 3.629.500 głosów (26,36 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 15,71 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

2.Pan Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 głosów (21,79 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 12,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

3.AMPLICO OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: 2.158.459 głosów (15,68 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

4.Pan Kazimierz Stogniew: 1.365.028 głosów (9,91 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,91 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

5.Pan Mirosław Nowakowski: 1.222.000 głosów ( 8,87 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,29 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

6.AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 1.176.714 głosów ( 8,54 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

7.Pan Jan Walulik: 858.721 głosów (6,23 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,71 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 13.765.034 akcji, uprawniających do 13.765.034 głosów, co stanowiło 59,58 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 23.100.000,00 zł.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-04-19

Raport bieżący nr 20/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-04-19

Wiceprezes Zarządu Artur Piekarczyk 2010-04-19

drukuj