Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na WZA TIM SA w dniu 20.04.2011 r.

Data sporządzenia

2011-04-22

Raport bieżący nr

11/2011

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2011r.

  1. Pan Krzysztof Folta: 3.629.500 głosów (41,22 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 16,6 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  2. Pan Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 głosów ( 34 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 1.242.554 głosów (14,11% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,7 % udziału w ogólnej liczbie głosów).
  4. Pan Jan Walulik: 861.401 głosów ( 9,78% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 8.804.617 akcji, uprawniających do 8.804.617 głosów, co stanowiło 40,4 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 21.790.000,00 zł.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-04-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2011-04-22, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj