Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2016-05-24

Raport bieżący nr

17/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24.05.2016r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA. przez żonę – Ewę Folta.

Zgodnie z ww. oświadczeniem w dniu 20.05.2016r Pani Ewa Folta nabyła 10.000 sztuk akcji TIM SA po średniej cenie 10,35 PLN za akcję.
Transakcja, o której mowa powyżej, dokonana została na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnej zwykłej.
Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o której mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.490.600 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 20,23 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.490.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 20,23 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 23.05.2016r, po zawarciu transakcji, o której mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta Pan Krzysztof Folta posiada 4.500.600 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 20,27 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.500.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 20,27 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-05-24, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-05-24, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj