Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2014-11-21

Raport bieżący nr

28/2014

Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 21.11.2014r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu w dniu 17.11.2014r 59 885 sztuk akcji TIM SA, w dniu 18.11.2014r 22 430 sztuk akcji TIM SA oraz w dniu 19.11.2014r 12 685 sztuk akcji TIM SA , co łącznie daje nabycie w ww. okresie 95.000 akcji TIM SA. po cenie 5,00 PLN za każdą akcję.

Transakcje, o których mowa powyżej, dokonane zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o których mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Foltą posiadał 4.000.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 18,02 % w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,02 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 20.11.2014r, po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, na moment sporządzania ww. oświadczenia, łącznie z żoną Ewą Foltą posiada 4.095.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 18,45 % w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.095.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,45 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-11-21, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2014-11-21, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj