Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2014-11-26

Raport bieżący nr

30/2014

Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 26.11.2014r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.

Zgodnie z ww. oświadczeniem:

  • w dniu 20.11.2014r Pan Krzysztof Folta nabył: 5 000 sztuk akcji po cenie 5,00 PLN za każdą akcję, 5.000 sztuk akcji po cenie 4,99 PLN za każdą akcję, 3.585 szt. akcji za cenę 4,95 PLN za każdą akcję, łącznie 13 585 akcji TIM SA,
  • w dniu 21.11.2014r Pan Krzysztof Folta nabył 41 415 akcji TIM SA po cenie 5,00 za każdą akcję.

Łącznie w okresie 20-21.11. 2014r Pan Krzysztof Folta nabył 55.000 akcji TIM SA.

Transakcje, o których mowa powyżej, dokonane zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o których mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.095.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 18,45 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.095.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,45 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 24.11.2014r, po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, na moment sporządzania ww. oświadczenia, łącznie z żoną Ewą Folta posiada 4.150.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 18,69% w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.150.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,69 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-11-26, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2014-11-26, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj