Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2014-11-27

Raport bieżący nr

31/2014

Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 27.11.2014r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.

Zgodnie z ww. oświadczeniem w dniu 24.11.2014r Pan Krzysztof Folta nabył : 6.000 sztuk akcji po cenie 5,00 PLN za każda akcję, 6.000 sztuk akcji po cenie 4,99 PLN za każdą akcję, 1. 000 sztuk akcji po cenie 4,98 PLN za każdą akcję, 4.000 sztuk akcji po cenie 4,97 PLN za każdą akcje; w dniu 25.11.2014r Pan Krzysztof Folta nabył 22.000 sztuk akcji po średniej cenie 4,97681818 PLN za akcję oraz w dniu 26.11.2014r Pan Krzysztof Folta nabył 1.500 sztuk akcji po cenie 5,00 PLN za akcję.
Łącznie w okresie 24-26.11. 2014r Pan Krzysztof Folta nabył 40.500 akcji TIM SA.
Transakcje, o których mowa powyżej, dokonane zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o których mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.150.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 18,69 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.150.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,69 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 27.11.2014r, po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, na moment sporządzania ww. oświadczenia, łącznie z żoną Ewą Folta, Pan Krzysztof Folta posiada 4.190.500 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 18,88 % w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.190.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,88 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-11-27, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2014-11-27, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj