Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2015-09-17

Raport bieżący nr

30/2015

 

Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 17.09.2015 r. Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA. Zgodnie z ww. oświadczeniem w dniu 14.09.2015r Pan Krzysztof Folta nabył 78.199 sztuk akcji po średniej cenie 8 PLN za akcję. Transakcja, o której mowa powyżej, dokonana została na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnej zwykłej. Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o której mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.300.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 19,37 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 19,37 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 15.09.2015r, po zawarciu transakcji, o której mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta Pan Krzysztof Folta posiada 4.378.199 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 19,72 % w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.378.199 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 19,72 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-09-17, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-09-17, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj