Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2016-04-11

Raport bieżący nr

12/2016

 

Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 11.04.2016r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.

Zgodnie z ww. oświadczeniem w dniu 06.04.2015r Pan Krzysztof Folta nabył 200 sztuk akcji po cenie 8,4205 PLN za akcję, a w dniu 07.04.2016r Pan Krzysztof Folta nabył 350 sztuk akcji po cenie 8,43 PLN za akcję.
Transakcje, o których mowa powyżej, dokonane zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o których mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.444.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 20,0,2 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.444.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 20,02 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 07.04.2016r, po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta Pan Krzysztof Folta posiadał 4.444.550 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 20,02 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.444.550 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 20,02 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-04-11, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-04-11, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj