Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2016-04-15

Raport bieżący nr

13/2016

 

Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 15.04.2016r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
Zgodnie z ww. oświadczeniem w dniu 11.04.2016r Pan Krzysztof Folta nabył 50 sztuk akcji po cenie 8,43 PLN za akcję.
Transakcja, o której mowa powyżej, dokonana została na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji sesyjnej zwykłej.
Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o której mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.444.550 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 20,02 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.444.550 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 20,02 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 14.04.2016r, po zawarciu transakcji, o której mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta Pan Krzysztof Folta posiadał 4.444.600 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 20,02 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.444.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 20,02 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-04-15, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-04-15, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj