Nabycie akcji przez osobę zarządzającą i osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2016-06-09

Raport bieżący nr

24/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 09.06.2016r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA. 

Zgodnie z ww. oświadczeniem w dniu 06.06.2016r Pan Krzysztof Folta nabył 498 sztuk akcji po średniej cenie 10,59 PLN za akcję.
Transakcja, o której mowa powyżej, dokonana została na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnej zwykłej.
W oświadczeniu, o którym mowa powyżej, Pan Krzysztof Folta poinformował również Spółkę o nabyciu akcji przez osobę bliską związaną z Prezesem Foltą, zgodnie z definicją zawartą w art. 160 ust. ust. 2 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – żonę Ewę Folta. Zgodnie z ww. oświadczeniem w dniu 03.06.2016r Pani Ewa Folta nabyła 394 sztuki akcji po średniej cenie 10,58 PLN za akcję.
Transakcja, o której mowa powyżej, dokonana została na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnej zwykłej.
Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o których mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.510.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 20,31 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.510.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 20,31 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 08.06.2016r, po zawarciu transakcji, o której mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta Pan Krzysztof Folta posiada 4.510.892 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 20,32 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.510.892 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 20,32 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-06-09, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2016-06-09, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj