Nabycie akcji przez osobę zarządzającą - przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZ TIM SA

Data sporządzenia

2015-12-22

Raport bieżący nr

40/2015

 

Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 22.12.2015r, Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA, w wyniku którego nastąpiło przekroczenie posiadanych łącznie przez Ewę i Krzysztofa Foltę akcji powyżej progu 20 % w ogólnej liczbie głosów na WZ TIM SA.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Ewy i Pana Krzysztofa Folta:
– w dniu 17.12.2015r Pan Krzysztof Folta nabył 28.010 sztuk akcji TIM SA po średniej cenie 9 PLN ( dziewięć złotych ) za akcję, a w dniu 18.12.2015r Pan Krzysztof Folta nabył 4.775 sztuk akcji po średniej cenie 9 PLN ( dziewięć złotych ) za akcję,
– transakcje, o których mowa powyżej, dokonane zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnych zwykłych,
– przed zawarciem transakcji, o których mowa powyżej, Pan Krzysztof Folta łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.411.215 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 19,87 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.411.215 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 19,87 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
– po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, Pan Krzysztof Folta łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.444.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 20,02 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.444.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 20,02 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
– przekroczenie progu 20 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA nastąpiło w wyniku nabycia akcji TIM SA w dniu 18.12.2015r,
– nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit c ustawy z dnia 29.07.2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-12-22, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-12-22, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj