Nabycie akcji ROTOPINO.PL SA

Data sporządzenia

2012-05-30

Raport bieżący nr

12/2012

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, informuje, iż w dniu 29 maja 2012 r. TIM SA nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 (jeden milion) akcji ROTOPINO.PL SA z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 2,90 PLN (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, TIM Spółka Akcyjna posiadała 5.410.640 akcji, stanowiących 54,1% kapitału zakładowego, dających prawo do 5.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A., co stanowi udział w wysokości 54,1% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA.

Po transakcji, o której mowa powyżej, TIM Spółka Akcyjna posiada 6.410.640 akcji, stanowiących 64,1% kapitału zakładowego, dających prawo do 6.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A., co stanowi udział w wysokości 64,1% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA.

Zarząd TIM SA oświadcza, że zamierza zwiększać udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż inwestycja w akcje ROTOPINO.PL SA stanowi inwestycję długoterminową.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-05-30, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-05-30, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj