Nabycie akcji ROTOPINO.PL SA

Data sporządzenia

2012-09-26

Raport bieżący nr

27/2012

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, informuje, iż w dniu 25 września 2012r, TIM SA nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 ( jeden milion ) akcji ROTOPINO.PL SA z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 2,90 PLN ( słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt groszy ) za jedną akcję Przed transakcją, o której mowa powyżej, TIM Spółka akcyjna posiadała 6.410.640 akcji, stanowiących 64,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do 6.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A., co stanowi udział w wysokości 64,1 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA. Po transakcji, o której mowa powyżej, TIM Spółka akcyjna posiada 7.410.640 akcji, stanowiących 74,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do 7.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A., co stanowi udział w wysokości 74,1 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA. Zarząd TIM SA oświadcza, że zamierza zwiększać udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż inwestycja w akcje ROTOPINO.PL SA stanowi inwestycję długoterminową.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-09-26, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-09-26, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu

drukuj