Nabycie akcji TIM SA

Data sporządzenia

2014-02-26

Raport bieżący nr

4/2014

 

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 25 lutego 2014r została poinformowana przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (dalej „Fundusze”), o zwiększeniu wspólnie przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w TIM SA oraz przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów w TIM SA.

Przekroczenie przez Fundusze progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 24 lutego 2014r.
Zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, przed zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały 1 095 443 akcje TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 4,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu Fundusze łącznie dawały 1 095 443 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,93 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.
Według stanu na dzień 25 lutego 2014r Fundusze łącznie posiadały 1 595 443 akcje TIM SA , które dawały prawo do 1 595 443 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 7,19 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-02-26, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-02-26, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj