Nabycie akcji TIM SA przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2015-04-17

Raport bieżący nr

9/2015

 

Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 17.04.2015r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.

Zgodnie z ww. oświadczeniem w dniu 15.04.2015r Pan Krzysztof Folta nabył 69.500 sztuk akcji po cenie 5,85 PLN za akcję.
Transakcja, o której mowa powyżej, dokonana została na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnej zwykłej.
Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o której mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.190.500 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 18,88 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.190.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,88 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 16.04.2015r, po zawarciu transakcji, o której mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta Pan Krzysztof Folta posiada 4.260.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 19,19 % w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 19,19 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-04-17, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-04-17, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj