Nabycie akcji TIM SA przez osobę zarządzajacą

Data sporządzenia

2015-11-23

Raport bieżący nr

36/2015

 

Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 23.11.2015r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.

Zgodnie z ww. oświadczeniem w dniu 18.11.2015r Pan Krzysztof Folta nabył 21.801 sztuk akcji po średniej cenie 9,395075 PLN za akcję.
Transakcja, o której mowa powyżej, dokonana została na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnej zwykłej.
Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o której mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.378.199 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 19,72 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.378.199 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 19,72 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 20.11.2015r, po zawarciu transakcji, o której mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta Pan Krzysztof Folta posiada 4.400.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 19,82 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 19,82 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-11-23, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-11-23, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj