Nabycie akcji TIM SA przez osobę zarządzajacą

Data sporządzenia

2015-12-18

Raport bieżący nr

39/2015

 

Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 18.12.2015r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.

Zgodnie z ww. oświadczeniem w dniu 15.12.2015r Pan Krzysztof Folta nabył 5.225 sztuk akcji po cenie 9 PLN ( dziewięć złotych ) za akcję, a w dniu 16.12.2015r Pan Krzysztof Folta nabył 5.990 sztuk akcji po cenie 9 PLN ( dziewięć złotych ) za akcję.
Transakcje, o których mowa powyżej, dokonane zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o których mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.400.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 19,82 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 19,82 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 17.12.2015r, po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta Pan Krzysztof Folta posiadał 4.411.215 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 19,87 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.411.215 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 19,87 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-12-18, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-12-18, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj