Nabycie akcji TIM SA przez osobę zarządzającą

(Emitent – PAP – piątek, 23 listopada 08:45)

Zarząd TIM SA niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.11.2007r otrzymał informację o nabyciu , w dniach 19-22.11.2007r, 63 534 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. przez Członka Zarządu TIM SA Pana Artura Piekarczyka. Średnia cena nabycia ww. akcji wyniosła 23,19 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote dziewiętnaście groszy) za jedną akcję.

Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, Pan Artur Piekarczyk posiadał 8 666 akcji TIM SA/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 0,037%. Po transakcji, o której mowa powyżej, Pan Artur Piekarczyk posiada 72 200 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 0,308%.

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 55/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-23 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-11-23 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj